Đề tài “Một số biện pháp rèn nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 24- 36 tháng”

avatar khotailieu
Lượt xem: 676 lượt xem
Ngày đăng: 06-09-2013
Mã số: 101224
Loại file: DOC
Thông tin tài liệu

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó phải được phát triển toàn diện. Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo dục mầm non là hệ thống đầu tiên của giáo dục quốc dân, nó là nền tảng đầu tiên trong suốt quá trình giáo dục đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

— Xem thêm —
Bình luận