Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1.1.Khái quát về ngân sách nhà nước và chi thường xuyên ngân sách nhà nước
1.2.Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
1.3.Một số kinh nghiệm về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước ở một số địa phương và những bài học rút ra

Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE

2.1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh bến tre có ảnh hưởng đến chi thường xuyên ngân sách nhà nước
2.2.Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE

3.1.Bối cảnh hiện nay và phương hướng hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre
3.2.Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bởi: Mr Tú / Ngày: 24-10-2013
  • Lượt xem: 70 lượt xem
  • Mã số tài liệu: 122836
  • Lượt tải: 0
  • Loại file DOC